telefon:495 523 031, 495 523 032fax:495 537 736
ředitel:Mgr. František Obrkontakty:
REDIZO:600088561IČ:49333852
email:skola@bezrucka.cz
zřizovatel:Magistrát města Hradec Králové, třída Československé armády 408, 502 10 Hradec Králové
ŠVP-Otevřená škola, č.j.927/2007

Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468

Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové , www.bezrucka.cz
Otevřená škola
Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy

Motto:

Škola, kromě své hlavní úlohy výchovné a vzdělávací, by měla být místem, které dává možnost využití volného času pro své žáky, jejich rodiče i ostatní veřejnost. Pro své okolí se může stát centrem dalšího vzdělávání a informací.

Základní škola má být místo aktivního a radostného poznávání, kde se respektuje individuální zvláštnost každého dítěte a také jeho právo na individuální rozvoj. Úkolem učitelů je dát každému příležitost k tomu, aby byl úspěšný. Všichni žáci musí dostat v tomto ohledu rovnou šanci.

Podmínkou pro úspěch je příjemná atmosféra školy, dobré vzájemné vztahy, pochopení a tolerance, ale zároveň důslednost, a to jak mezi dospělými, tak ve vztahu k dětem. Snažíme se, aby se žáci ve škole cítili bezpečně.

Úplnost a velikost školy

Jsme moderní sídlištní úplnou školou umístěnou nedaleko centra Hradce Králové. Od 1.1.1994 existuje škola jako právní subjekt ve formě příspěvkové organizace. Průměrná naplněnost tříd je 25 žáků.

Kapacita jednotlivých zařízení školy:

škola - 720 žáků, 27 tříd, tři paralelní ve všech ročnících

školní družina - 200 žáků, sedm oddělení

školní jídelna - 1250 jídel

mateřská škola v Březhradě - 60 dětí

Škola je tvořena pěti vzájemě propojenými pavilony. Ve třech pavilonech jsou umístěny učebny I. a II. stupně, kabinety a sborovna. V dalším pavilonu jsou dvě tělocvičny s kompletním sociálním zázemím. V jednom pavilonu je školní družina a jídelna s kompletně vybavenou kuchyní.

Vybavení školy

Dosavadní koncepce školy byla založena na budování odborných učeben s nadstandardním vybavením, do kterých žáci v průběhu výuky přecházeli. Tyto budou sloužit svému účelu i nadále. Budeme se, ale snažit, aby zároveň s těmito odbornými učebnami mohli žáci využívat ve větší míře své kmenové třídy.

K dispozici mají žáci tato odborné učebny: učebnu fyziky, přírodopisu, chemie, hudební výchovy (využívaná i prvním stupněm), výtvarné výchovy a dvě učebny výpočetní techniky s připojením na Internet, zeměpisu a cvičná kuchyňka.

Sportujeme ve dvou tělocvičnách. Jedna slouží výhradně pro míčové hry a druhá je vybavená pro gymnastiku. V areálu školy je hřišti s umělým povrchem.

V době přestávek žáci využívají odpočinkové prostory s pingpongovými stoly a posezení u školního bufetu. O velké přestávce mohou pobývat ve venkovních prostorách školy. Žáci mohou navštěvovat knihovnu a informační centrum umístěné v areálu školní družiny.

Pro žáky 1. a 3. ročníků funguje školní družina, která má sedm oddělení.

Žáci obědvají v jídelně s plně fungující školní kuchyní. Mohou si vybírat ze dvou jídel.

Celkově je vybavenost školy na velmi dobré úrovni, což je předpokladem pro kvalitní vzdělávání žáků.

Všichni učitelé mohou využívat kabinety s PC a s připojením k internetu. Ke společným jednáním slouží sborovna.

Škole chybí společenská místnost pro nerušené rozhovory a komunikaci pedagogů s žáky a rodiči. Využívala by ji i výchovná poradkyně a psycholožka.

Specifika školy

Jsme normální škola s nadstandardní nabídkou volitelných předmětů a zájmových kroužků. Od roku 1994 poskytuje škola zázemí Přírodovědnému centru, které je základním článkem občanského sdružení Brontosaurus. Ve spolupráci se školou toto centrum postupně buduje v areálu školy přírodovědnou poznávací stesku s venkovní voliérou veverek a opic.

V rámci doplňkové činnosti jsou pořádány vzdělávací kurzy obsluhy počítače. V maximální míře je využita kapacita tělocvičen. V rámci protidrogové prevence je pro veřejnost otevřeno od dubna do října v odpoledních hodinách venkovní hřiště s umělým povrchem.

Škola slouží jako centrum pro vzdělávání v počítačové gramotnosti. A to jak pro učitele, tak i pro veřejnost.

Občané v důchodovém věku se mohou učit vyhledávat informace na internetu díky projektu Internet pro seniory v pravidelném čase v jedné z počítačových učeben.

Vybavená keramická dílna umožňuje práci žákům v několika zájmových kroužcích. Zájem mají i dospělí, kteří tuto dílnu využívají v odpoledních a večerních hodinách.

Ve školní jídelně se kromě žáků a učitelů mohou stravovat i cizí strávníci. Využívají toho jednak firmy, ale ve velké míře důchodci z okolí školy.

Pravidelné akce školy

Pravidelné akce zpestřují práci žáků v průběhu školního roku. Jsou jednou z možností, jak se mohou žáci různých ročníků vzájemně poznat, spolupracovat nebo soutěžit. Tyto akce přispívají k budování zdravé atmosféry ve škole.

* ke konci kalendářního roku pořádáme Vánoční koncert pro žáky, rodiče a učitele. Mikuláš s čerty a s anděly navštíví všechny třídy I. stupně a v mateřské škole.

* obě pololetí uzavírají olympijské hry (zimní a letní).

* v rámci oslav Dne dětí, si žáci mohou vybrat podle svého zájmu činnost, která odpovídá jejich zájměření. Děti nejsou rozděleny po třídách, ale podle zájmu. Program i činnost těchto skupin zajišťují učitelé.

* v předposledním týdnu školního roku pořádáme na pozemku školy Zahradní slavnost. Jedná se o neformální setkání žáků, učitelů, rodičů a ostatní veřejnosti.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má 43 členů na I. a II. stupni a 7 vychovatelek ve školní družině.

Odborná kvalifikace je na potřebné úrovni, na obou stupních je po jednom učiteli, který tam dlouhodobě vyučuje, ale má kvalifikaci pro opačný stupeň. Toto zařazení plně vyhovuje potřebám školy. Procento neaprobovanosti v podstatě vzniká při výuce informatiky, kde je prozatím velmi málo aprobovaných učitelů. Ve všech případech však předměty učí kolegové mající několikaleté zkušenosti s výukou tohoto předmětu. Všichni jsou proškoleni v počítačové gramotnosti.

Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která je zároveň metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Externě dochází do školy psycholožka, která pomáhá dětem i jejich rodičům. Při výuce žákyně se zdravotním postižením pomáhá učitelům asistentka.

Charakteristika žáků

Z okolí školy, ze spádové oblasti, dochází z celkového počtu žáků asi jedna třetina. Ostatní jsou ze vzdálenějších míst města a někteří dojíždějí z okolních obcí. Máme zkušenosti s integrací žáků se zdravotním postižením.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče jsou pravidelně informováni na informačních schůzkách, které jsou naplánovány pro celý školní rok. Mohou školu navštívit ale kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícím. Pravidelně pořádáme Den otevřených dveří.

Se školou spolupracuje Klub přátel rodičů základní školy.

Každým rokem vedení KPZŠ organizuje tradiční burzu zaměřenou na prodej zimního sportovního vybavení a oblečení. Při této příležitosti je konána sbírka hraček pro děti hospitalizované v nemocnici a sbírka oblečení pro Dětský domov v Nechanicích. Další oblastí je podpora zájmové činnosti, provozu školní družiny a také materiálová pomoc na základě požadavků vedoucích.

Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím Bezručova zpravodaje a webových stránek školy. Velmi často již využívají elektronické omluvenky.